ផលិតផលធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ អាជីវកម្ម

ផលិតផលធានារ៉ាប់រងសម្រាប់អាជីវកម្មមរបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្វតតេ ផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយជាច្រើនដល់អ្នក និងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ នឹងធានាអ្នកពីគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ ដោយចាប់ផ្ដើមពីគ្រិះស្ថានអ្នក បុគ្គលិកអ្នក និងហិរញ្ញវត្ថុអ្នក។

ផលិតផលធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ បុគ្គល

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសការធានារ៉ាប់រងពីក្រុមហ៊ុន ហ្វតតេ?

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឈានមុខគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន ហ្វតតេ ធានាថាលោកអ្នកទទួលបានសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងដ៏ទូលំទូលាយ និងជឿទុកចិត្តបំផុតតាមរយៈការផ្តល់ជូនដូចខាងក្រោម៖

អ្នកជំនាញដែលមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់

ការឲ្យតម្លៃទៅលើប្រាក់ចំណាយរបស់លោកអ្នក

អ្នកប្រឹក្សាដែលអាចទំនាក់ទំនងបានច្រើនភាសា

សេវាទូរស័ព្ទសម្រាប់ករណីបន្ទាន់២៤ម៉ោង

ការអនុម័តផ្ដល់សំណងជូនយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុត

មានសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុខ្ពស់

សេចក្ដីថ្លែងសន្តរកថា

អំពី​ពួក​យើង

ពួកយើងមានវត្តមាននៅកម្ពុជាអស់រយះពេល២០ឆ្នាំមកហើយ

ជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅឈានមុខគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយះពេល១៦ឆ្នាំមកហើយ

យើងមានបុគ្គលិកប្រកបដោយវិជ្ជាជិវៈចំនួន២០០នាក់

យើងមានសាខាចំនួន៦ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា